Bejegyzések 2018. március hónapban

Gépjármű szerzés!

A szociális hatóság személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a súlyos mozgáskorlátozott illetve egyéb fogyatékossággal élő személynek, aki a kérelembenyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült szerzési támogatásban, a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, valamint önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet tárgyév január 01-jétől március 31-ig és április 01-jétől szeptember 30-ig lehet benyújtani a Hivatalhoz.

 

A kérelmező a közlekedési kedvezmény megállapítása iránti kérelmet előterjesztheti postai úton, illetve benyújthatja személyesen a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerint illetékes járási/kerületi hivatalnál.

 

A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)

a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy

b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy

c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy

d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

 

A szerzési támogatás mértéke

a) új járműnek minősülő személygépkocsi esetben 1 000 000 forint,

b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.

 

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék esetében a vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

 

Jogosultak köre:

 

Súlyos mozgáskorlátozott személyként:

mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság;

18. életévét nem töltötte be és mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz;

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 4/A. alcíme szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll;

 

Egyéb fogyatékossággal élő személyként:

fogyatékossági támogatásra jogosult (látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi fogyatékos vagy autista), vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság;

a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékleténekP) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):

 • kérelem,
 • fogyatékosságot ill. közlekedő képesség akadályozottságát igazoló határozatok, orvosi dokumentációk
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata, valamint nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói vagy szabálysértési határozat hatálya alatt
 • átalakítási támogatás igénylése esetén gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata
 • szállítást végző személy írásbeli nyilatkozata, továbbá hozzátartozói kapcsolatot/közös háztartásban élést igazoló dokumentum/önkéntes szerződés fénymásolata
 • 18 év alatti gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat, tanulói jogviszony igazolás,
 • 18 év felett, ha kereső tevékenységet folytat munkáltatói igazolás,
 • a kérelmező nyilatkozata, gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről
 • szállítást végző személy esetében jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány lakcím kártya
 • amennyiben honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá, a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvélemény
 • súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
 • szerzési támogatás megállapítása iránti kérelem esetben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a finanszírozó szervezettel a kölcsönszerződés megkötését vállalja.

A támogatás felhasználása a közreműködő szervezettel vagy annak konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával/autókereskedővel kötött adásvételi szerződés keretében, vagy a Hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával történik.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyeket megillető közlekedési kedvezményekről a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Mkr.) rendelkezik.